Gyenbo Dorji

gyenbo dorji
Designation
LPO
Name of Office
DVH - Jashina
email
gyenbo@thimphu.gov.bt
Phone
+975-17634843