Gewogs

Mewang Gewog
Kawang Gewog
Genekha Gewog
Dagala Gewog
Soe Gewog
Naro Gewog
Lingzhi Gewog
Chang Gewog